powrót do strony www.dukla.pl


Informacje ogólne
Akta stanu cywilnego
Sprawy meldunkowe
Dowody osobiste
Wgląd do archiwum
Testament
Własnoręczność podpisu
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
Ochrona środowiska
Zezwolenie na wycinkę
Gospodarka leśna
Zwierzęta
Sprawy mieszkaniowe
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka przestrzenna
Podatki
Elektroniczna Skrzynka
       Podawcza (ESP)

Podatki

Poniżej znajdują się karty usług:
 1. F-1 Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych lub korekty deklaracji.

 2. F-2 Zastosowanie ulgi w spłacie podatku od środków transportowych - umorzenia, odroczenia rat.

 3. F-3 Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

 4. F-4 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

 5. F-5 Odroczenie terminu płatności.

 6. F-6 Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

 7. F-7 Umorzenie zaległości podatkowej.

 8. F-8 Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych.

 9. F-9 Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100ha.

 10. F-10 Udzielanie ulgi w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej.

 11. F-11 Wydanie zaświadzcenia o stanie majątkowym.

 12. F-12 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

 13. F-13 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

 14. F-14 Zwrot cześci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .W przypadku pytań prosimy o kontakt z wydziałem finansowym:

tel. (13) 432 91 14 , (13) 432 91 15
e-mail: podatki@dukla.pl