Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 października 2010r. /piątek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli (druk nr 357),
  • b) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dukli (druk nr 358),
  • c) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 359),
  • d) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych (druk nr 360),
  • e) zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Dukla" (druk nr 361),
  • f) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego (druk nr 362),
  • g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (druk nr 363),
  • h) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty (druk nr 364),
  • i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 365),
  • j) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Jasionka (druk nr 366 "a" i "b"),
  • k) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Łęki Dukielskie (druk nr 367 "a" i "b"),
  • l) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wsi Myszkowskie(druk nr 368 "a" i "b"),
  • m) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2011 (druk nr 369),
  • n) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla (druk nr 370),
  • o) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok (druk nr 371).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-10-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.