Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 21 marca 2011r. /poniedziałek/ o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli VI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla (druk nr 30),
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 31),
  • c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dukla na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 32),
  • d) udzielenia pomocy rzeczowej w 2011 r. Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (druk nr 33),
  • e) udzielenia pomocy rzeczowej w 2011 r. w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek (druk nr 34),
  • f) przyjęcia "Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu Gminy przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Dukla (druk nr 35),
  • g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Dukla za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 36),
  • h) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (druk nr 37),
  • i) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Dukla (druk nr 38).
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji 21 marca 2011 r. /poniedziałek/ godz. 8.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Andrzej Dziedzic

2011-03-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.