Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.  3  pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenia właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Druk oświadczenia dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.

Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną (odpady@dukla.pl), pocztą tradycyjną, złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli lub u sołtysa.

Oświadczenie do pobrania

2021-04-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.